Jeg bor i et land, som i disse dage er skældt ud verden over. Store, internationale medier skriver artikler, laver satire og sætter Danmark på forsiden, fordi dette lille lands regering har vedtaget love, der lugter langt væk af tidligere tiders nazisme og fremmedhad. Facebook, Instagram og andre sociale medier slynger om sig med hashtags som #shameondenmark og #ikkeimitnavn. Jeg indrømmer, at det gør min egen Facebookside også. Men så aktiv, som jeg nu er, i debatten om flygtninge og det stigende fremmedhad, så stoppede jeg, da jeg stødte på #shameondenmark.

Jeg indrømmer, at jeg før har skrevet ordene: Jeg skammer mig … og det er pinligt … Men faktisk, indser jeg nu, har alt dette ikke noget med mig at gøre. Jeg er dansk, jeg er født i Danmark, mine danske aner går hundredvis af år tilbage. Danmark er mit land, min arv og mit blod, men det her, denne udvikling, har intet med mig at gøre. Jeg har ikke stemt disse mennesker ind i regeringen, jeg har ikke støttet disse lovforslag, og jeg har på intet tidspunkt været med til at skabe denne udvikling i mit land. Og dette er mit land! Så nej, det er ikke Danmark, der skal skamme sig. Danmark er et skønt land, og det er fyldt med mennesker, der både kan og vil hjælpe mennesker i nød. Det er fyldt med glade, kærlige, sjove mennesker, som favner resten af verden, som ser fremad og som kæmper deres egen daglige kamp for at ændre udviklingen mod kulde og had.

Så jeg foreslår, at vi ændrer tonen her og nu. Det er ikke #shameondenmark. Det er skam over de mennesker, som vil gøre landet til Helvedes fremmedhadske forgård, skam over de mennesker, som ikke orker at favne og rumme deres medmennesker, skam over de mennesker, som lever i angst og had til andre til det punkt, hvor de ikke længere rummer næstekærlighed. Skam over dem; ikke over Danmark, ikke over danskerne.

Lad os stå sammen og vise verden, at Danmark er kærlighed, at Danmark er, hvad det altid har været: et land, der trods dets bette størrelse både kan og vil hjælpe, rumme, favne og elske. Lad os være tidligere tiders modstandsbevægelse, vores bedsteforældre og oldeforældre som kæmpede mod hadet, hjalp dem i nød og stod frem, når det gjaldt. Lad os vise verden, at det er Danmark. Danmark er ikke vores regering. Danmark er ikke de nyhedsoverskrifter, der nu suser verden rundt. Danmark er os, som træder frem og siger: Stop! Vi vil ikke være med til det her. Og så ændrer vi det.

For faktisk kan vi ændre det. Regeringen er kun så stærk, som de folk, der står bag dem. Og vi er det folk, der kan træde væk og vælge fra. Så jeg foreslår, at det er netop det, vi gør. Vi er mange, rigtigt mange, der ikke vil være med til denne politik. Og når mange står sammen, kan alting ændres.

Det er tid til nye hashtags. #danmarkerkærlighed #dendanskerevolution

Lad os ændre verden nu.

——

I live in a country, which in these days is much-criticized around the world. Great international media write articles, create satire and put Denmark on the front pages, because the government of this tiny country has voted on laws that reek of past times Nazism and xenophobia. Facebook, Instagram and other social media throw around hashtags like #shameondenmark and #notinmyname. I admit, so does my own Facebookpage. However, as active as I am in the debate on refugees and the rising xenophobia, I stopped when I came across #shameondenmark.

I admit, earlier on I have written the words: I am ashamed … and it’s embarrassing … but actually, I now realize that all of this has nothing to do with me. I am Danish, I am born in Denmark, my Danish heritage goes back hundreds of years. Denmark is my country, my heritage and my blood, but this, this development, has nothing to do with me. I haven’t voted for these people to be government, I haven’t supported these new laws, and I have at no point been part of creating this development in my country. And this is my country! So, no, it isn’t Denmark that should be ashamed. Denmark is a wonderful country, and it’s full of people who both can and will help people in need. It’s brimming with happy, loving, funny people who embrace the rest of the world, who look forward and who fight their own daily battle to change the development towards cold and hate.

So, I suggest that we change the tone here and now. It isn’t #shameondenmark. It’s shame on the people who want to turn this country into the hateful Forecourt of Hell, shame on the people who cannot be bothered to embrace and hold their fellow human beings, shame on the people who live in fear and hate of others to the point where they can no longer contain humanity. Shame on them; not on Denmark, not on the Danes.

Let’s stand together and show the world that Denmark is love, that Denmark is what is has always been: a country that in spite of its tiny size both can and will help, embrace, hold and love. Let us be past time’s resistance movement, our grandparents and great grandparents who fought against the hate, helped those in need and stood tall when it mattered. Let us show the world, that this is Denmark. Denmark isn’t our government. Denmark isn’t those head lines that now fly around the world. Denmark is us who step forward to say: Stop! We will not be part of this. And then we change it.

Because we can change it. The government is only as strong as the people who stand behind them. And we are those people who can step back and choose differently. So I suggest that this is what we do. There are a lot of us, really a lot, who will not agree to these politics. And when many stand together, anything can be changed.

It’s time for new hashtags. #denmarkislove #thedanishrevolution

Let us change the world now.