De fleste af os, som elsker at skrive, har været der. Begyndelsen. Den blanke side, der bare stirrer trodsigt tilbage, undvigende nærmest. Hvad skriver du? Kapitel 1? Eller titlen, hvis du allerede kender den. Eller måske begynder du at brainstorme titlen eller søge efter det geniale navn til hovedpersonen. Efter flere timer går det op for dig, at du ikke har skrevet et eneste ord. Til gengæld har du et fantastisk navn til hovedpersonen (som du alligevel skrotter efter femte kapitel).

Det er en praktisk, måske kedelig, men meget god idé at strukturere dit plot, beskrive dine karakterer, lave tidslinje og have en oversigt over dine idéer, inden du går i gang.

Det er stort set lige meget, hvor i historien du begynder at skrive. Hvis din idé er startet med slutningen, så skriv slutningen, men få din brainstorm ned på papir alligevel.

Her er en oversigt over, hvad du skal have styr på:

Før du begynder:

Hovedperson: Lær din hovedperson at kende. Hvad er de stærkeste karaktertræk, temperament, historie. Skriv de vigtigste ting ned.

Bipersoner: Lav karakteristik over de vigtigste bipersoner også.

Tid og sted: Hvor og hvornår foregår historien?

Tidsramme: Hvor lang tid skal din historie forløbe? Hvor og hvordan skal der evt. springes i tiden.

Miljø: Hvilket miljø befinder vi os i? Hvad er personernes vilkår?

Handling: Rids et hurtigt resume af historien op. Du kan altid ændre og fylde på undervejs.

Konflikt: Hvad er historiens hovedkonflikt/omdrejningspunkt?

Pointe: Skal man lære noget af din historie? Hvilke grundfølelser har vi med at gøre?

Most of us, who love writing, have been there. The beginning. The blank page merely staring haughtily back at us, almost evasively. What do you write? Chapter 1? Or the title if you already know it. Or maybe you start brainstorming the title or googling that brilliant name for the main character. After several hours you realize you haven’t written a single word. However, you have that genius name for the main character (whom you discard past chapter five in anyway.)

It is a practical, perhaps boring, but very good idea to organize your plot, describe your characters, make a timeline and have an outline of your ideas before you get started.

It doesn’t matter where in the story you begin to write. If your idea has begun with the end, then write the ending, but get your brainstorm down on paper in anyway.

Here’s an overview of what you need to have structured:

Before you begin:

Main character: Get to know your main character. What are the strongest traits, temper, story. Write down the most important things.

Minor characters: Make a characteristic of the minor characters as well.

Time and place: When and where does the story take place?

Time-frame: For how long does the story last? Where and how will you make time leaps if any?

Environment: What kind of environment are we dealing with? What are the characters’ conditions?

Plot: Outline a quick resume of the story. You can always change, delete or add along the way.

Conflict: What is the main conflict/focal point of the story?

Punchline: Does your story teach the reader something? What basic emotions are we dealing with?