Et af de ord, der oftest bliver slynget rundt i tidens mest populære debat, er ordet: islam. Det er som om, islam står i lighedstegn med alle udlændinge, flygtninge, indvandrere og migranter, som om alle, der krydser den danske grænse uden at være født i Danmark, hører under islam. Det er så uhyggeligt unuanceret, men man må jo indse, at det er det, som gør det så utroligt nemt at male et skræmmebillede for alle, der ikke evner eller orker at skabe sit eget overblik.

Islam er en religion på linje med kristendom, jødedom og andre. En religion er ikke det samme som kultur, og man kan på ingen måde skære alle, der deler en religion, over en kam. Af samme grund kan det simpelthen ikke lade sig gøre at påstå, at alle, der tror på islam, er ens. Og på samme måde kan man ikke påstå, at en bestemt religion er bedre end en anden.

Vi ved alle, hvad der er blevet begået af mord, krig og forbrydelser i kristendommens navn. Og hvad der stadig begås i religionens navn i dens mere ekstreme grene. Hvis du løfter en finger mod en religion, må du løfte den mod alle, som bruger religionen som et våben i deres personlige vendetta.

Det er nemlig personligt. Det handler ikke om kultur eller religion. Det handler om personer. Jeg kender mange mennesker med forskellige religioner, kulturer og personligheder. Hverken kultur eller religion definerer dem som mennesker. Den kristne er ikke nødvendigvis medmenneskelig og forstående, ligesom muslimen ikke nødvendigvis er fjendsk og intolerant. Heller ikke omvendt. De er alle forskellige personer med forskellige holdninger. Nogle holdninger er givetvis præget af kultur, barndom, religion og omgivelser, men alle som en er de mennesker domineret af personlighed mere end noget andet.

Hvad skaber et menneskes personlighed? Det er en større afhandling, men jeg tør godt påstå, at flere millioner mennesker ikke har en ens personlighed, selvom de deler samme religion. Den gruppe indeholder diversitet i samme mål som enhver anden religiøs gruppe.

Er det så denne gruppes kultur, der er et problem? Nej, for kulturen er nøjagtigt som religionen, ligeså mangeartet og præget af alt mulig andet. Alle, der kommer fra Danmark er ens … Nej vel. Heller ikke alle fra Jylland, fra København eller fra Lille Olmstrup.

Det kan ikke lade sig gøre at påstå, at alle fra en gruppering er ens. Derfor kan det heller ikke lade sig gøre at danne en mening om et menneske baseret på det menneskes kultur eller religion. Ergo kan et menneske alene dømmes på dets person, m.a.o. det menneskes handlinger og meninger.

Og så er det svært at male et dominerende skræmmebillede over en befolkningsgruppe.

Hvordan vil jeg ses af andre mennesker? Som dansker? En del af en bestemt nationalitet og kultur? Er jeg som alle andre danskere? Så bestemt ikke. Som kristen så? Nej. Jeg er bestemt ikke religiøs på noget plan. Hvad så? Hvordan skal andre dømme og kategorisere mig? Som menneske, tak, som person. Kom ud og mød mig, se mig i øjnene, tal med mig og lær mig at kende. Derefter kan du dømme, hvis du finder dom nødvendigt.

Så drop nu brugen af islam i skræmmekampagner. Drop nu forsøget på at modstille religioner. Drop nu i det hele taget religionen som sagens kerne. Lad mennesket møde mennesket. Se udover alle de prædikater, fordomme og holdninger som alligevel ikke kan bære i det mellemmenneskelige møde.

Lad os nu tale om det, der er vigtigt.

……………………………………

One of the words most often used in the most popular debate at this time is the word: islam. It is as if islam equate with all foreigners, refugees, immigrants and migrants, as if all who cross the Danish border without being born in Denmark belong to islam. It’s so eerily undiscriminating, but you have to realize that this is what makes it so incredibly easy to create a scare story for all who haven’t the ability or the strength to create their own overview.

Islam is a religion just like christianity, judaism and others. A religion isn’t the same as culture, and you cannot in any way lump all together who share a religion. For the same reason you simply cannot claim that all who believe in islam are alike. And in the same way you cannot claim that one certain religion is better than the other.

 

We all know what has been done concerning murders, wars and crimes in the name of christianity. And what is still being done in the name of religion in the more extreme branches. If you raise a warning finger at a religion, you must raise it at all who use religion as a weapon in their personal vendetta.

Because it is personal. It has nothing to do with culture or religion. It is all about people. I know a lot of people with different religions, cultures and personalities. Neither culture nor religion define them as people. The christian isn’t necessarily humane and understanding and the muslim isn’t necessarily hostile and intolerant. Neither the other way around. They are all different persons with different agendas. Some agendas are certainly colored by culture, childhood, religion and surroundings, but all of them are people dominated by personality more than anything else.

What creates a personality? That would be a greater dissertation, but I dare claim that many millions of people haven’t the same personality even though they share a religion. That group contains diversity measuring up to that of any other religious group.

Is it then the culture of this group, which is a problem? No, culture is exactly like religion, just as varied and colored by many things. All who come from Denmark are alike … Nope. Not from Jutland either, from Copenhagen or Little Olmstrup.

You just cannot claim that everyone from a certain group are alike. Therefore you cannot have an opinion about a person based on that person’s culture or religion. Ergo a person can only be judged on its person, i.e. the actions and attitudes of that person.

And then it becomes hard to create a dominating scare story about a group of people.

How do I want to be viewed by other people? As a Dane? Part of a certain nationality and culture? Am I like all other Danes? Definitely not. As a christian then? No. I’m definitely not religious at all. What then? How are others to judge and categorize me? As a human being, thank you, as a person. Come out and meet me, look into my eyes, talk to me and get to know me. Then you can pass judgement on me, if you find it necessary.

So please, stop using islam for the scare stories. Stop trying to oppose religions. In every way just stop making religion the core of the matter. Let people meet the people. Look above all the labels, prejudices and attitudes that in cannot last in the inter-human meeting in anyway.

Let us now talk about that, which is important.